fbpx
Leveringsvoorwaarden Naai-atelier.be

Algemene voorwaarden Naai-atelier.be

De plaats waar men passie voor naaien en patroontekenen heeft

 
Leveringsvoorwaarden

 

NAW: Plok beheer BV 

 

Wernhoutseweg 26b, 4881 GB Zundert Nederland

Begonialaan 2B 2390 Malle België

Telefoonnummer:  +32 498 50 47 46 

E-mailadres: info@naai-atelier.be ,  info@plokbv.com

KvK-nummer: 33285299

Btw-nummer: NL8040.85.845.B01

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Naai-atelier.be 

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier

Artikel 2: Toelating en selectie
Naai-atelier.be bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van de eerste volle week van september t/m de laatste volle week van juni. De vakantie- en feestdagen lopen gelijk met deze van de scholen. De door de cursist verzuimde lessen kunnen mits 24 uur van te voren is afgemeld indien mogelijk worden ingehaald mits het organisatorisch mogelijk is. Is het niet organisatorisch mogelijk dan vervallen de verzuimde lessen na het schooljaar. Er is geen recht op inhalen.

Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs van de cursus staat op de website vermeld. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het cursusgeld kan  per bank  of bij de eerste les worden voldaan. Deze wordt in één keer voldaan voor de thuiscursus.

Voor de cursussen in de naaischool zelf, welke zijn gebonden  aan een strippenkaart, deze worden betaald op rekening of contant voor de eerste les. 

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging
Als de cursist om welke reden dan ook niet meer wil deelnemen aan naailes of opleiding, heeft de cursist 2 maanden opzegtermijn ( opleidingen), ingaand bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. Met een strippenkaart heeft de cursist geen restitutie van geld wanneer deze nog niet volledig gestempeld is.  De opzegging dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden. Zonder opzegging per mail gaat de strippenkaart gewoon door. Bij niet betalen van het lesgeld na opzegging binnen 1 kalendermaand wordt het bedrag verhoogd met rente en een gerechtsdeurwaarder ingesteld.

Artikel 6: Boekengeld
De cursist is verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven door naai-atelier.be. De bij een cursus horende verplichte boeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. Alle boeken en materialen moeten door de cursist worden aangeschaft en zijn derhalve eigendom van de cursist.

Artikel 7: overmacht
Naai-atelier.be behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte zal naai-atelier.be vervangende data voor de gemiste lessen vinden binnen het desbetreffende cursusjaar. Naai-atelier.be behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus/ opleiding de cursus te verzetten naar een andere datum. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Nai-atelier.be geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 8: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt er een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Naai-atelier.be dan is de cursist in gebreke en kan Ni-atelier.be de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten die zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Artikel 9: Ontbinding
Naai-atelier.be is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Medewerkers van Naai-atelier.be geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten.  Naai-atelier.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 11: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij  Naai-atelier.be en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. 
Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. 

Artikel 12: Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel13: De strippenkaart dient opgebruikt te worden binnen 3 maanden.

 

 

 

Maandag
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
Namiddag 14.00-16.00
Beschikbare plaatsten 2 plaatsen beschikbaar
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
's Avonds 19.00-21.00
Beschikbare plaatsten Volzet
Dinsdag
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
's Avonds 19.00-21.00
Beschikbare plaatsen Volzet
Woensdag
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
's Avonds 19.00-21.00
Beschikbare plaatsen 3 plaatsen beschikbaar
Donderdag
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
Namiddag 13.00-15.00
Beschikbare plaatsen 1 plaats beschikbaar
Type les Patroontekenen en/of leren naaien
Namiddag 15.00-17.00
Beschikbare plaatsen 1 plaats beschikbaar

Heb je interesse of verdere vragen, vul vrijblijvend het aanmeldformulier in.

Je bent nog tot niets verplicht, wij nemen eerst contact met je op.

 

Yeah

de inschrijving

is gelukt

Controleer

uw email

engage

Inschrijfformulier cursus A Rok (grondvorm)

🔒 Uw gegevens zijn bij ons veilig

Nadat wij het inschrijfformulier ontvangen hebben, krijgt u van ons een factuur.
Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. (BE €7,00/NL €9,00)
Na de betaling ontvangt u van ons het cursusmateriaal en de uitnodiging om deel te nemen aan onze besloten Facebook groep.

naai-atelier.be maakt enkel gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

meer informatie zie onze privacy beleid

×

Hallo, welkom bij naai-atelier.be Stel gerust je vraag, wij beantwoorden hem zo snel mogelijk. Klik op Inneke om te beginnen

× contacteer ons